Duża część zagadnień związanych z konstruowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem obrabiarek jest objęta ogólną dziedziną budowy maszyn. Poza tym z zasady pracy obrabiarek wynika powiązanie norm obrabiarkowych z szeroko rozwiniętą normalizacją w dziedzinie narzędzi skrawających i oprzyrządowania technologicznego. Wymienione powiązania zaznaczono na schemacie strzałką skierowaną od członu I do członu II.

W przypadkach zbyt obszernego dla potrzeb budowy obrabiarek zakresu treści norm należących do działu I korzystne jest sporządzenie syntetycznych wyciągów z norm, zawierających tylko dane niezbędne dla konstruktorów i wytwórców obrabiarek (np. wykazy materiałów stosowanych do budowy obrabiarek).

Grupy norm wymienione na schemacie klasyfikacyjnym w prostokątach 1-9 obejmują następujące zagadnienia:

1) Terminologia i klasyfikacja — nazwy i określenia z zakresu obrabiarek ogólnego przeznaczenia (PN-67/M-55200), obrabiarek zespołowych (PN-67/M-56200), obrabiarek elektroerozyjnych i obrabiarek sterowanych numerycznie, klasyfikacja obrabiarek oraz klasyfikacja zespołów i elementów.

2) Symbole i oznaczenia — symbole na schematach kinematycznych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych, symbole na tabliczkach instrukcyjnych, kody dla obrabiarek sterowanych numerycznie i in.

3) Wytyczne projektowania i obliczania — zasady doboru prędkości obrotowych wrzecion i posuwów (PN-61/M-03150 i PN-61/M-03160), wytyczne konstruowania elementów projektowanych (kół zębatych, wrzecion, imaków, elementów zaciskowych itp.) oraz wytyczne doboru elementów i zespołów gotowych (elementów złącznych, sprzęgieł, hamulców, silników napędowych, elementów sterowania, elementów przeciążeniowych, zabezpieczających i in.).

4) Normy parametryczne — wielkości obrabiarek, wielkości znormalizowanych zespołów do budowy obrabiarek zespołowych, ciągi parametryczne elementów i zespołów gotowych do wbudowania (sprzęgieł, hamulców, pomp, silników hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów prowad-nicowych, zespołów i elementów sterowania itp.).

5) Normy wymiarów przyłączeniowych — wymiary przyłączeniowe końcówek wrzecion, stołów i płyt suportowych (wymiary i rozstawienia rowków teowych), głowic rewolwerowych, imaków narzędziowych, zespołów wrzecionowych obrabiarek zespołowych, itp., elementów służących do ustalania na nich i zamocowywania narzędzi, uchwytów lub innych współdziałających elementów znormalizowanych.

6) Normy przedmiotowe -— normy ustalające pełną lub częściową charakterystyką konkretnych elementów i zespołów przewidzianych do wyłącznego lub przeważającego stosowania w szerokim zakresie w obrabiarkach, np., elementy obsługi i sterowania, elementy układów smarowania i chłodzenia, elementy przełączające (dźwignie, widełki, klocki ślizgowe), koła zębate zmianowe itp.

7) Wymagania techniczne, ergonomiczne i bhp — wymagania jakościowe stawiane poszczególnym częściom i zespołom składowym oraz całej obrabiarce 1), sprawdzane w trakcie procesu wytwarzania, a następnie po zmontowaniu obrabiarki przez dział kontroli technicznej producenta ewentualnie przez komisję odbioru technicznego zjednoczenia branżowego, wymagania dotyczące kierunków ruchów i rozmieszczenia elementów obsługi i sterowania, wymagania warunkujące spełnienie przepisów bhp.

8) Metody badań i warunki odbioru — normy ustalające zasady i metody badań oraz ilościowe kryteria pozwalające na ocenę stanu technicznego obrabiarki z punktu widzenia wymagań użytkownika (np., sprawdzanie dokładności geometrycznej, pomiary sztywności, pomiary sprawności, pomiary szumów itp.).

9) Opakowanie i transport — zasady i przepisy opakowania obrabiarek do transportu różnymi środkami komunikacji z uwzględnieniem stref klimatycznych (np. transport do krajów tropikalnych).


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -