Technologiczność oznacza przystosowanie konstrukcji do możliwie najkorzystniejszych procesów technologicznych, biorąc pod uwagę roz-porządzalne środki, czas i koszty wytwarzania.

Opracowanie konstrukcji technologicznej wymaga od konstruktora dobrej znajomości własności zastosowanych materiałów oraz metod wykonania i montażu elementów. Konstruktor powinien ustawicznie śledzić postęp w dziedzinie technologii w świecie i we własnym kraju. Może on i powinien żądać od producenta wprowadzenia nowych procesów wytwarzania, jeśli polepszają one cechy użytkowe obrabiarki (np. hartowanie prowadnic, azotowanie wrzecion i in.).

W toku sporządzania dokumentacji konstrukcja powinna być zweryfikowana przez specjalistów technologów, co pozwala na wykrycie błędów i wprowadzenie zmian, zanim rysunki zostaną przekazane do wykonawcy-
Technologiczność konstrukcji można ocenić za pomocą wskaźników bezwzględnych i względnych.

Bezwzględnymi wskaźnikami technologiczności konstrukcji są:
— pracochłonność wykonania, wyrażona w normowanych godzinach pracy, w rozbiciu na pracochłonność obróbki skrawaniem, pracochłonność obróbki bezwiórowej (odlewanie, tłoczenie, spawanie), pracochłonność obróbki cieplnej, pracochłonność montażu, i pracochłonność operacji wykończeniowych (oczyszczenie, malowanie);
— materiałochłonność, wyrażająca łączny ciężar i koszt materiałów zużytych na wykonanie obrabiarki, w rozbiciu na materiały żeliwne (odlewy), stale zwykłej jakości, stale wysokogatunkowe (stopowe), stopy metali kolorowych, metale deficytowe i sztuczne tworzywa.

Bezwzględne wskaźniki technologiczności konstrukcji mogą być zweryfikowane wstępnie po wykonaniu serii próbnej. Zestawienie tych wskaźników pozwala wysnuć wnioski natury technicznej i organizacyjnej, zmierzające do polepszenia technologiczności konstrukcji i usprawnienia procesów wytwarzania w produkcji seryjnej.

Względne wskaźniki technologiczności konstrukcji otrzymuje się w wyniku podzielenia wskaźników bezwzględnych przez odpowiednią wielkość odniesienia, którą może być łączna pracochłonność wykonania obrabiarki, ciężar zużytych materiałów lub ich łączny koszt. Względne wskaźniki technologiczności konstrukcji wyraża się w postaci ułamków dziesiętnych (mniejszych od jedności) albo w procentach. W ostatnim przypadku najlepiej jest przedstawić zestawienie rozważanych wskaźników w postaci tabelarycznej, przy czym suma jednorodnych wskaźników powinna wynieść 100%.

Spośród innych wskaźników wiążących się technológicznością konstrukcji należy wymienić wskaźniki określające stopień powtarzalności części i zespołów oraz stopień unifikacji i normalizacji, które omówiono bliżej w następnym punkcie tego rozdziału.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -