Cele korekcji. Można przytoczyć następujące cele korygowania zarysu:
a. brak podcięcia podstawy zębów,
b. powiększenie grubości podstawy zębów,
c. powiększenie promieni krzywizn zarysu,
d. korzystne warunki poślizgu międzyzębnego,
e. możliwość doboru kąta działania odmiennego od kąta zarysu odnie-sienią,
f. możliwość doboru odległości międzyosiowej odmiennej od normalnej.

Liczby przesunięcia zarysu x1 i x2 można tak dobierać, że osiągnie się jednocześnie mniej lub więcej celów. Osiągnięcie jednocześnie wszystkich celów jest na ogół niemożliwe. W każdym przypadku należy określić optimum miary osiągnięcia obranego celu i sprawdzić możliwości. Poza wymienionymi celami w szczególnych przypadkach mogą się ujawnić jeszcze inne. Należy jednak zauważyć, że możliwe kombinacje wymienionych celów wskazują na dużą liczność różnych rodzajów korekcji zazębienia.

a. Poza nielicznymi szczególnymi przypadkami, brak podcięcia należy postawić jako pierwszą zasadę racjonalnego zazębienia.
b. Powiększenie grubości podstawy zęba przy stosowaniu zarysu zerowego jest ograniczone granicą liczby przesunięcia zarysu i jednocześnie występującym zmniejszeniem grubości zęba drugiego koła.

Przy korekcji ze zmianą odległości międzyosiowej ograniczenie liczby przesunięcia zarysu jest znacznie mniejsze, druga zaś niedogodność może w ogóle nie występować. Cel ten jest wysuwany ze względów wytrzymałościowych.

c. Optymalne powiększenie promieni krzywizn jest tylko możliwe przy przesunięciu zarysu ze zmianą odległości międzyosiowej. Cel ten również ma znaczenie ze wzglądu na trwałość powierzchni bocznej zębów.
d. Zazębienie zerowe umożliwia osiągnięcia korzystnych warunków poślizgu międzyzębnego w znacznej mierze i na ogół nie trzeba z tego tylko względu uciekać się do korekcji ze zmianą odległości międzyosiowej.
e. Zmiana odległości międzyosiowej umożliwia stosowanie tocznego kąta działania większego od kąta zarysu. Tym sposobem można, obrabiając koła zębate narzędziem o normalnym kącie działania, uzyskać przekładnie o dowolnym (w pewnych granicach) tocznym kącie działania.
f. Cele konstrukcyjne jako przyczyna zmian odległości międzyosiowej mogą być różne.

Przy uwarunkowanej innymi względami odległości międzyosiowej powstaje konieczność uzyskania stosunku liczby zębów, których połowa sumy pomnożona przez moduł narzędzia daje wielkość odległości międzyosiowej różną od odległości wymaganej. Ten wzgląd występuje przy konstruowaniu skrzyń zmianowych (przekładnie umożliwiające osiąganie różnych przełożeń w zależności od sprzężenia różnych par kół), jak rów-• nież znormalizowanych czy też ujednoliconych przekładni. W tym ostatnim przypadku jako niezmienny element dla przekładni o różnych przełożeniach występuje skrzynia o stałych odległościach międzyosiowych.

W rzadkich stosunkowo przypadkach występuje konieczność zmniejszenia odległości międzyosiowej, na przykład ze względu na możliwości usadowienia łożysk tocznych sąsiadujących wałów.

Trudno przewidzieć wszelkie możliwe względy zastosowania korekcji zazębienia. Jedno trzeba pamiętać zawsze. Korekcja stanowi jedno z najdonioślejszych teoretycznych narzędzi rozsądnego konstruktora.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -