Nie tylko modelu bezpoślizgowej przekładni ciernej (koła toczne) można użyć do przedstawienia schematu współzależności kół zębatych. Do tego celu może posłużyć drugi rodzaj przekładni ciernych, przekładni z cięgnem. Rys. przedstawia taki schemat. Między dwoma kołami przewija się (bezpoślizgowo) cięgno przy jednoczesnym obrocie obu kół.

 

Model przekładni ze stałym przełożeniem
 

Przy zachowaniu wyżej opisanych warunków i przy nierozciągliwości cięgna (koło 1 napędza koło 2) zachowany jest warunek stałego przełożenia i. Dowolny punkt cięgna porusza się z prędkością obwodową obu kół, wobec czego przełożenie i jest równe stosunkowi promieni kół, które nazwijmy kolami zasadniczymi rz2 i rz1.

Pokazany punkt na cięgnie w trakcie działania przekładni (cięgnowej) zakreśla względne drogi w stosunku do każdego z dwóch kół. Drogi te są różne. Względne drogi punktu cięgna stanowią krzywe styczne, przy czym punkt styczności leży na cięgnie. Wobec tego krzywe te łatwo sobie wyobrazić jako zarysy współdziałających zębów.

Prócz wymienionych przy omawianiu zazębienia cykloidalnego epicykloid i hypocykloid rozróżnia się jeszcze perycykloidy. Tworzy się je przez odtaczanie kola na kole o średnicy mniejszej od koła odtaczanego. Jeżeli promień koła odtaczanego jest nieskończenie wielki, to wtedy występuje szczególny przypadek perycykloidy. Jest nią ewolwenta tworzona przez odtaczanie prostej po kole, które dalej będziemy nazywać kołem zasadniczym i oznaczać tak, jak pokazano na rys.

Z tego wynika, że drogi względne punktu na cięgnie są ewolwentami, przewijanie bowiem cięgna nie jest w istocie niczym innym jak jednoczesnym odwijaniem prostej z kół, które nazwaliśmy kołami zasadniczymi.

 

Perycykloida Ewolwenta

 

Na rys. przedstawiono ewolwentę, którą rozpoczęto odwijać z punktu A na kole zasadniczym. Jeżeli promień przedstawia położenie prostej odtaćzającej ewolwentę, to prosta ta w chwili rozpoczynania odwijania ewolwenty była styczna w punkcie A i promień krzywizny ewolwenty był równy zeru. Na rys. przedstawiono obraz zęba utworzonego za pomocą dwóch ewolwent odwijanych z przeciwnych kierunków.

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -